`

mashinostroene-i-elektrotehnika-volume-lxvi-issue-12-year-2017