`

За нас

На 28 Септември 2015 година в град София, Сдружението на Народните Читалища Хемус 2015 бе вписано в регистъра на СГС по реда на чл.595 и сл. от ГПК с основание на заявление по чл.6, чл.17 и чл.18 от Закона за юридеческите лица с нестопанска цел /ДВ бр.81/06.10.2000г./.

Дружеството бе създадено с определени цели, да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, въз основа на принципите на демократизма. Основните цели на Сдружението са поставени да подпомага информационното развитие на читалищата, обществените библиотеки и местни общности чрез съдаване на условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и информационните технологии. Дружеството съдейства за постигане на информационно, технологично и комуникационно равенство между читалища и библиотеки, между други културни и духовни центрове, и организации от различни региони в страната и чужбина. В едно с определените ни цели, ние влагаме усилия за съхранение и разпространение на писмени и дигитални литературни източници с научно и художествено съдържание. Ние създаваме предпоставки за лесен и бърз достъп до научна и културна информация, като именно с тази цел предоставяме за ползване настоящата дигитална библитека. Нашите цели, идеи и интелектуални продукти спомагат за обогатяване културата и науката в общоевропейското и световно пространство. Опитът ни дават възможност да създаваме  добри практики сред членовете си, като изграждаме чувство на европейска идентичност, основано на общи ценности и чувство на принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани.

Глобалната идея на организацията ни е да опазва, съхранява и популяризира Българското слово и история в едно с общото европейско и световно културно-историческо наследство и изкуство. Целите ни ще стимулират развитието на  библиотеките като демократични и модерни институции, осигуряващи на  гражданите бърз достъп до образование, информация и култура. Стимулираме научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечно-информационните науки и библиотечно-информационното обслужване.  Възнамеряваме да използваме иновативни практики за обогатяване на библиотечните фондове и обновяване на услугите в традиционна и виртуална среда чрез въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технолигии. Ще си сътрудничим, ще обменяме опит и информация с чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването, спорта и други социални сфери.