`

Правила за обслужване

Клуб на читателя към Дигитална библиотека при Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015
ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Въведение
Живеем във време на трансформация на библиотечната професия. Библиотекарят винаги е бил и ще бъде човек, който успява да съчетае интердисциплинарния си усет към знанието с умения да стандартизира и класифицира огромното многообразие от информация. Днес предизвикателството към него е още по-голямо, защото от него се изисква да развие оптимално структурно мислене, характерно за хората с абстрактна мисъл.
Библиотеките вече не могат да съществуват без наличието на систем-библиотекари, систем-администратори, мрежови специалисти, специалисти в областта на базите данни, уеб-дизайнери и др. под., които до скоро не бяха свързани с тях. Освен това, тези традиционни по своята същност институции днес се развиват интегрирано с едни от най-динамичните технологии – информационните. В този смисъл практиката налага трансформирането не само на фундаменталното образование по библиотекарство в университетите, но и продължаващото усъвършенстване на професионалните умения в самите библиотеки.
Постоянно подобряващите се версии на библиотечно-информационните системи, промените във форматите за каталогизиране и свързаните с тях правила изискват вътрешна динамичност и стремеж към самоусъвършенстване у библиотекаря. Ползвателите на информация очакват от библиотеките все по-голяма информираност, гъвкавост и съпричастност към техните нужди.
1. Тези правила уреждат взаимоотношенията с читателите и потребителите към клуба на читателя на дигиталната библиотека при СНЧ Хемус 2015.
2. Учредяването, функциите и управлението на библиотеката при СНЧ Хемус 2015 се уреждат съгласно Закона за обществените библиотеки. Тя е обществена библиотека изградена на принципите на достъпност и оперативност на библиотечно-информационното обслужване на населението.
3. Библиотеката не е самостоятелно юридическо лице, а функционира към народното читалище съгласно Закона за народните читалища.
4. Читалищната библиотека изпълнява следните функции и дейности:
– събира, съхранява, организира и предоставя за ползване дигитализиран библиотечен фонд;
– извършва библиотечно-информационно обслужване;
– участва в автоматизирани библиотечни мрежи;
– съдейства за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на електронния достъп до информацията;
– обменя библиотечни документи и библиографски записи с библиотеки у нас и в чужбина;
– участва в изграждането в наши и международни информационни мрежи и проекти;
– осъществява научноизследователска, научно-приложна и внедрителска дейност и съдейства за продължаващото образование на библиотекари, студенти и др.
5. Читалищната библиотека се ръководи от главен библиотекар с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ и с една година професионален опит в библиотека. Главният библиотекар се назначава от читалищното настоятелство съгласно Кодекса на труда.
6. Библиотеката обслужва читателите си с библиотечни документи и извършва други видове библиотечни услуги. Видовете услуги са определени с Решение на Читалищното настоятелство за условията и цените на читателския абонамент, основните и специализираните услуги предоставени от библиотеката.
7. За асоцираните членове към клуба на читателя се предвижда безплатно ползване на библиотеката.
8. Библиотеката е изцяло дигитализирана. Тя комулира информация и да я организира, представя и разкрива така, че потребителят да достига до нея по възможно най-бърз и лесен начин чрез Интернет. Библиотеката поддържа интегрирана електронна библиотечна система адаптирана към специфичните нужди на съвременната библиотечна мрежа. Определяща характеристика на този тип библиотека са метаданните, с помощта на които се организира съхраняваната информация. Дигиталните метаданни (библиографски, оторизирани записи, използването на маркиращи езици от типа на SGML и XML ) дават широки възможности за търсене не само в електронния каталог, но и в самите текстове.
9. Всеки гражданин има право да ползва услугите на клуба на читателя към библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин член. При регистрацията, срещу читателски абонамент се получава читателска клубна карта за идентификация съдържаща потребителско име и персонален код /парола/ за достъп до електронната платформа на библиотеката. Регистрацията се подновява всяка календарна година. Читателските клубни карти за идентификация са годишни. Не се регистрират като читатели гражданите, имащи задължения към библиотеката.
10. При регистрирането на читателите пълнолетните граждани се записват като представят документ за самоличност. Децата и юношите от 6 до 13 навършени години се записват с документа за самоличност на родител или настойник.
Читателската клубна карта за идентификация е лична и не се преотстъпва за ползване от други лица.
11. При регистрирането читателите се информират за видовете услуги, които могат да получават от библиотеката, за реда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на относимото законодателство и настоящите правила.
12. Сключването на договора между читателя/потребителя от една страна и библиотеката от друга страна се удостоверява с читателската клубна карта за идентификация. Личните данни на читателите/ потребителите се ползват единствено за служебни цели и са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.
13. Лесният, бърз и неограничен достъп на читателите до дигитализираните изображения на обектите от библиотечния фонд се осъществява чрез сайта на библиотеката с помощта специализиран софтуер. За целта:
– Посетете интернет сайта на на библиотеката: http://hemuspartners.com
– Въведете вашето потребителско име и парола в полетата в горния десен ъгъл на екрана.
– Направете търсене в каталога на желаните от Вас заглавия и отворете файла на избрания електронен обект.
14. Произведенията на този сайт са само и единствено за четене. Никой от текстовете с активни авторски права не може да се използва с търговски цели. Отделните електронни библиотечни документи и тяхното съдържание са файлово и софтуерно защитени срещу изтегляне, пренос, копиране, принтиране, сканиране и др. действия накърняващи авторските и сродните им права.
15. Свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право:
– Според чл. 24, ал.1 т.9 от ЗАПСП без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
– По силата на чл.22а, ал.2 от ЗАПСП за даване в заем на произведения или екземпляри от носители, които ги съдържат, авторите им имат право на възнаграждение, дължимо от лицето, което ги дава в заем. Съгласно ал.4 от същата разпоредба алинея 2 не се прилага при даване в заем от държавни и общински културни организации, осъществяващи дейност на библиотеки, училищни, университетски и читалищни библиотеки.
– Съобразно уредбата по раздел VII (ДВ, бр. 14 от 2015 г) произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, списания, вестници и други писмени произведения, които са част от фондовете на общодостъпни библиотеки се смятат за осиротели, ако никой от носителите на права върху тях не е идентифициран, или, в случай че са идентифицирани един или повече от тях, не може да се установи местонахождението на нито един от тях въпреки провеждането и документирането на надлежно издирване.
– Общодостъпните библиотеки могат без съгласието на носителя на авторското право или на сродно на него право и без заплащане на възнаграждение да използват осиротяло произведение или звукозапис, намиращи се в техните фондове.
16. Допустимо е ползването на библиотечен документ от IP-пространството на библиотеката едновременно от повече от един потребител в зависимост от характеристиката на дигиталното копие, хардуера, софтуера и интернет връзките. Стремежът на библиотеката е за постигане на неограничено откъм време, място и брой на читателите ползване на източниците при намаляване на рискът от злоупотреби с библиотечните документи.
17. На потребителите се предлага използване на справочния апарат на библиотеката: каталози, картотеки и справочно-библиографски фонд. Читателите/потребителите имат право по електронен път да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведение за определени събития или лица, указание за ползване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващи ги въпроси и др. услуги, за които е предвидена цена в ценоразписа на услугите от библиотечната дейност. Читателите/потребителите имат право да участват в провежданите от библиотеката инициативи.
18. В поддържаната от библиотеката самостоятелна уеб-страница освен достъпа до електронния каталог и други информационни услуги, се предоставя и информация за историята,структурата и личния състав на библиотеката и за актуални събития, които се провеждат в нея. Поддържа се мейлинг листа, чрез която се информират потребителите за новините в библиотеката. Ежедневната работа на библиотекарите включва и директна комуникация с потребителите на информация.
19. По смисъла на този правилник „библиотечни документи/обекти“ са: книги, периодични издания, графични картографски и нотни издания; авторски свидетелства; патенти; стандарти; фирмена литература; служебни издания; непубликувани материали; грамофонни плочи; магнетофонни ленти и касети; видеоленти и касети; фотоснимки; копия; микрокопия; диафилми и диапозитиви; филми; ръкописи, архивни материали; игри, дискове и компактдискове и др., които постъпват в библиотеката чрез покупка, обмен или дарение.

Настоящия правилник е приет на 10.11.2015г. от настоятелство при сдружение на народните читалища Хемус 2015.